administracion@fundacion-rpa.org​ - +34 933 622 651

Activitat Fundacional

Col·lecció d’antiguitats

La finalitat de la promoció de la col·lecció d’antiguitats de la Sra. Nuria Pla s’està duent a terme per la Fundació seguint la seva última voluntat, mitjançant la rehabilitació i condicionament de la casa familiar, construïda pel seu pare, el Dr. Pla, a principis del S.XX, per a que aquesta pugui allotjar de forma adequada la col·lecció per a la seva apertura al públic interessat. S’han efectuat les obres necessàries per a la seguretat de l’immoble i s’han substituït totalment les instal·lacions generals que estaven obsoletes. Així mateix s’està treballant en el condicionament d’unes poques sales per a poder començar a mostrar part de la col·lecció mentre s’efectuï el condicionament de la resta de l’edifici per a aquesta mateixa finalitat. A les obres efectuades fins a dia d’avui, la Fundació porta ja invertit, fins a l’estiu (setembre 2013), aproximadament un milió d’euros (1.000.000 €), poc més d’una tercera part de la inversió total prevista.

Tasca Assistencial

Des de la seva creació i fins a dia d’avui, la Fundació, per ordre de la senyora Nuria Pla, ha efectuat nombroses aportacions a entitats i institucions religioses-assistencials i a diversos hospitals com Creu Roja, Càrites, Metges sense Fronteres, Fundació Josep- Carreras, Cottolengo del Padre Alegre, Hospital de San Rafael, Residència San Camilo, Hospital de Sant Pau, Hermanitas de los Pobres, Missioneres de la caritat etc., sent la suma total de les aportacions la quantitat de cent cinc mil euros (105.000 €).

Així mateix, la Fundació ha signat convenis amb Càrites en l’àmbit de la seva campanya “Entitats amb cor, i amb la fundació Ajuda a l’Església Necessitada, amb l’objectiu que les seves aportacions, que suposen conjuntament uns trenta mil euros anuals (30.000 €), serveixin dins del compliment de les finalitats fundacionals, per alleugerir el patiment que els temps actuals infligeixen a les persones més desafavorides.

Suport a la Investigació Mèdica

Per a donar compliment a aquesta finalitat de la Fundació s’ha signat un important conveni amb la Fundació BRN (Barcelona Respiratory Network), entitat que està integrada per professionals de primer nivell en l’àmbit de les malalties pulmonars. En aquest conveni, es concreta la creació d’un premi biennal, sota la denominació de Dr. Pla Armengol i d’un beca anual per a un equip d’investigació en aquest camp, les dotacions per a aquestes finalitats en aquest any 2013 sumen la quantitat de cent vint mil euros (120.000€).

La Fundació com a Hereva de la senyora Nuria Pla

A més, la Fundació també actua en el terreny privat com a hereva de la senyora Nuria Pla, donant compliment als llegats establerts en favor de les persones i d’altres entitats i també a les actuacions ordenades a les seves últimes voluntats per a les quals les aportacions i actuacions a l’any 2013 sumen a quantitat aproximada de set-cents mil euros (700.000€).

Col·lecció d’antiguitats Nuria Pla

En aquest període s’han condicionat completament les primeres sales d’exposició amb un cost de més de 100.000 €, de manera que per a aquest octubre 2015 s’inauguraran i seran obertes al públic als mesos següents a la data mencionada, un cop autoritzades les llicències pertinents per a aquesta tramitació.

Tasca assistencial, obra social i projectes cristians

La Fundació ha seguit fent aportacions, per ordre de la seva fundadora, a entitats cristianes per ajudar a les missions de caràcter social, tant a Espanya com a altres països, aportacions que en aquest període s’han traduït en una quantitat molt significativa de 600.000 €. Les beneficiaries han estat pràcticament la totalitat de congregacions cristianes que duen a terme activitat missionera.

 

Recolzament a la investigació mèdica

Per a atendre aquesta finalitat la Fundació ha seguit dotant d’ajudes per a aquest període que es xifren en 70.000 € . La beca corresponent a 2015 serà entregada en ocasió de la inauguració de la primera exposició de la col·lecció d’antiguitats.

Altres activitats fundacionals

A més de les finalitats principals, la Fundació ha continuat executant una sèrie d’accions previstes a les últimes voluntats de la fundadora que ha suposat unes aplicacions de fons totals en aquest període de més de 400.000 €.

Activitat Museística

En aquest període es condicionaran completament altres dues sales d’exposició i un passadís d’accés a la planta baixa i s’acabarà el projecte d’instal·lació de la nova exposició sobre l’antic laboratori en col·laboració amb el Centre d’Història de la Ciència de la UAB, tot això amb un cost aproximat de 75.000€.

Tasca assistencial, obra social i projectes cristians

La Fundació ha seguit col·laborant amb Càrites i amb ACN ‘Ayuda a la Iglesia necesitada’ amb projectes de recolzament social als més necessitats per un valor conjunt de 56.000 € . Tot això en funció dels convenis de col·laboració que la Fundació té signats amb les anomenades entitats d’acció social i caràcter cristià.

Recolzament a la investigació mèdica

Per atendre a aquesta finalitat la Fundació ha seguit dotant d’ajudes a projectes d’investigació seleccionats amb el recolzament de la Fundació BRN , que per a aquest període es xifren en 70.000 €.

La Fundació com a hereva

EL compliment de l’activitat de la fundadora en aquest terreny mitjançant la execució de les actuacions previstes per ella han suposat les aplicacions de fons totals de més de 47.000 € .

 

Activitat Museística

En aquest període s’ha condicionat ja totalment la planta baixa de l’antic laboratori, concretament les sales que faltava condicionar per a l’exposició de mobles. Ha finalitzat també la instal·lació de la exposició sobre el laboratori que ocupa finalment la anomenada sala de sagnies o “del poltre”, les cambres de fred i calor i tot el passadís de la planta amb les instal·lacions i serveis de tal manera que actualment ja es pot visitar tota la planta completa.

També s’ha condicionat una part important de la primera planta on es dugué a terme la investigació així com la oficina administrativa de l’antic laboratori ampliant d’aquesta manera espais comuns per a la exposició, espais per a conferències i formacions; s’ha completat la reforma amb la instal·lació de lavabos etc.

El cost de tot plegat aplicat a aquest període ha estat de 184.000 €

Tasca assistencial, obra social i projectes cristiansLa fundació ha seguit col·laborant amb Càrites i amb ACN (Ajuda a l’Esglèsia Necessitada) en projectes de recolzament social als més necessitats amb diverses entitats que són: Centre Obert Torre Baró, Centres oberts per a Infants, adolescents i joves, Ajuda a les víctimes de Boko Jaram a Nigèria i “Aliviar al enfermo” en Cuba, per un valor conjunt de 56.000 €. Tot això ha estat possibles gràcies als convenis de col·laboració que la Fundació té signats amb aquestes entitats d’acció social i caràcter cristià.

Recolzament a la investigació mèdica

Per atendre aquesta finalitat, sempre dins del camp de la pneumologia, la Fundació ha seguit dotant d’ajudes a projectes d’investigació seleccionats, com Non-Eosinophilic Neutrophilic Asthma, amb el recolzament tècnic de la Fundació BRN (Barcelona Respiratory Network), que per a aquest període esmentat es xifren en 70.000 €.

La Fundació com a hereva

El compliment de la voluntat de la Fundadora en aquest terreny, mitjançant la consecució executiva de les actuacions previstes per ella, ha suposat unes aplicacions de fons totals de més de 60.000€.

 

Memòria Econòmica

La Fundació ha aportat a les seves diferents finalitats les següents quantitats al mencionat període:

Finalitat museística

1.010.000 €

Finalitat assistencial-cristiana

170.000 €

Finalitat mèdica-científica

120.000 €

Fundació com a hereva

700.000 €

TOTAL RECURSOS APLICATS A FINALITATS

2.000.000 €

 

2014-2015

La Fundació ha aportat a les seves diferents finalitats les següents quantitats al mencionat període:

Finalitat museística

120.000 €

Finalitat assistencial-cristiana

626.000 €

Finalitat mèdica-científica

70.000 €

Fundació com a hereva

420.000 €

TOTAL RECURSOS APLICATS A FINALITATS

1.236.000 €

 

La Fundació ha aportat a les seves diferents finalitats les següents quantitats al mencionat període:

Finalitat museística

75.000 €

Finalitat assistencial-cristiana

56.000 €

Finalitat mèdica-científica

140.000 €

Fundació com a hereva

47.000 €

TOTAL RECURSOS APLICATS A FINALITATS

318.000 €

 

La Fundació ha aportat a les seves diferents finalitats les següents quantitats al mencionat període:

Finalitat museística

184.000 €

Finalitat assistencial-cristiana

56.000 €

Finalitat mèdica-científica

70.000 €

Fundació com a hereva

60.000 €

TOTAL RECURSOS APLICATS A FINALITATS

370.000 €

 

This post is also available in: ES